ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΛΛΗ». Η έδρα της εταιρίας είναι στο Περιστέρι, επί της ΒΟΣΠΟΡΟΥ 3, τ.κ 12134, με Α.Φ.Μ. 065876997 , αριθμό ΓΕΜΗ 155252903000 τηλ. 6974780682 email: [email protected] (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «εταιρία»).

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει στους πελάτες μας και στους χρήστες του διαδικτύου ενημέρωση για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρία μας καθώς και την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές των προϊόντων που προσφέρονται στο κατάστημά μας ηλεκτρονικά.

Η χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του χρήστη με τους παρακάτω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ( στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» ανάλογα με το εάν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία ή αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, όπως διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς και εάν δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, την χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού υποκαταστήματος.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

  1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η εταιρία, στο μέτρο που επιτρέπεται από την καλή πίστη, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

  1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημιά προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από την μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και, στην περίπτωση αυτή, δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτό, «όπως ακριβώς έχουν».

Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν ευθύνεται αστικά ή/και ποινικά για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από οποιαδήποτε αιτία, η οποία έχει σχέση με την λειτουργία, την χρήση του διαδικτυακού τόπου, με αδυναμία παροχής υπηρεσιών, προϊόντων, ή/και πληροφοριών που διατίθενται από τον ιστότοπο αυτό ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου αυτού.

  1. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες η εταιρία αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών αυτών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος, το οποίο έχει ορισθεί από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει την φυσική κατοχή των αγαθών αυτών. Ωστόσο, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή με την παράδοση στον μεταφορέα των αγαθών, στην περίπτωση που ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την εταιρία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων προσώπων για τα οποία η εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της εταιρίας αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους σε τρίτους.

  1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα υπό τον παρόντα ιστότοπο για να αποστέλλει, δημοσιεύει, αποστέλλει με email, ή μεταδίδει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχόμενο που είναι παράνομο, βλαβερό για την εταιρία ή για τρίτα πρόσωπα, προσβλητικό για τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, κ.α., απειλητικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό, περιεχόμενο για το οποίο ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο και τις σε ισχύ συμβάσεις (εσωτερικές πληροφορίες, εμπιστευτικές πληροφορίες, ή πληροφορίες που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), περιεχόμενο που παραβιάζει τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, προστασίας της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και υλικό το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία, ή προγράμματα  που έχουν σχεδιασθεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων, απαιτείται η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από την πλευρά του πελάτη. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και στην περίπτωση που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξεως αυτής και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.

Εκτός από αυτά τα στοιχεία, εάν ο χρήστης επιλέξει να εγγραφεί ως πελάτης στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας, θα ζητηθεί το όνομα χρήστη ή η ηλεκτρονική του διεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού αυτού.

Τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρίας, κατά την διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον του συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος που έχει αναλάβει την δρομολόγηση των καρτών.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας συλλέγει μόνο πληροφορίες που ο χρήστης δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης και πληροφορίες που δίνει για την διεκπεραίωση της παραγγελίας του.  Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών που δίνουν οι χρήστες κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας τους, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο τους, για επιβεβαίωση της ταυτότητας του πελάτη σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο και για ενημερώσεις σχετικά με νέα προϊόντα και προσφορές που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει εάν θα λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες, ενημερώνοντας σχετικά το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων απ’ ότι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική απορρήτου.

  1. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ο διαδικτυακός τόπος του ηλεκτρονικού μας καταστήματος χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει και να βελτιώσει την λειτουργία των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα αρχεία “cookies” αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματός μας χρησιμοποιεί α) αναγκαία cookies, β) cookies λειτουργικότητας, γ) cookies επιδόσεων, δ) cookies διαφήμισης, δ) cookies analytics.

  1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από την λοιπή ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Σε όλες τις τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Αναφορικά με τους τρόπους πληρωμής, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αγορές με πολλούς και ενναλακτικούς τρόπους πληρωμής για τη δική σας ευκολία και εξυπηρέτηση. Για να πραγματοποιήσετε μια αγορά πρέπει πρώτα να έχετε κάνει εγγραφή και να έχετε αποδεχτεί τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου. Η εγγραφή είναι δωρεάν, και είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής :

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Η δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται υπαναχώρηση και στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος.

Η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων, συνοδευτικών εντύπων και την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Ο πελάτης οφείλει εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποίησε στην εταιρία το αίτημά του υπαναχώρησης να επιστρέψει το/τα προϊόν/προϊόντα.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα υπαναχώρησης του παρόντος άρθρου δεν χωρεί σε πώληση αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένων.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Πολιτική ακύρωσης /Επιστροφών & Υπαναχώρησης Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Η δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να αναφέρει υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται υπαναχώρηση και στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος. Η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων, συνοδευτικών εντύπων και την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Ο πελάτης οφείλει εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποίησε στην εταιρία το αίτημά του υπαναχώρησης να επιστρέψει το/τα προϊόν/προϊόντα. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα υπαναχώρησης του παρόντος άρθρου δεν χωρεί σε πώληση αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένων. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.